عبداله باقری حمیدی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عبداله باقری حمیدی
آرشیو وبلاگ
      گلهای حسرت (ادبیات و مقاله‌نویسی)
انرژی هسته‌ای و بازی دنیای سرمایه‌داری با ایران نویسنده: عبداله باقری حمیدی - ۱۳۸٩/۳/٢٧

انرژی فسیلی به مدت یکسده در خدمتِ تعدادی از کشورهای جهان بوده است. در داخل همان کشورها نیز گروهی از انرژی فسیلی استفاده کردند و پسماند آن را بر سر مردم دیگر فرو ریختند. انرژی فسیلی سبب پیدایش دولتهای مستبد در جهان شد. این دولتها با تکیه بر درآمد فراوان حاصل از انرژی فسیلی هر نوع خواستهای را در داخل کشور خود سرکوب کردند. سستترین حکومتها نیز با استفاده از انرژی فسیلی سالها بر مردم خود فشار آوردند. در ایران حکومت واپسگرای شاه با سود بردن از درآمد فراوان نفت زشتترین فضای استبدادی را در ایران بوجود آورد. انرژی فسیلی وسیلهای برای افزایش قدرت سیاستبازان بر علیه آزادیخواهان شد. خوشبختانه انرژی فسیلی در حال تمام شدن است. انرژی هستهای یکی از جایگزینهای انرژی فسیلی است.

استفاده از انرژی هستهای مسئلهی پذیرفته شدهای در جهان است. هماکنون بخش بزرگی از انرزی مصرفی اروپا از طریق انرژی هستهای فراهم میشود. کشورهای جهان سوم و کشورهای در حال رشد تازه به فکر تامین انرژی هستهای افتادهاند. زمان این فکر با به هم ریختن روابط کهن کشورها همزمان شده است. کشورهای سرمایهداری به بهانهیِ امکان استفادهیِ نظامی کشورهایی همچون ایران با موضوع گسترش انرژی هستهای بشدت مخالفت میکنند. آنها بخوبی میدانند که ایران با داشتن سلاح هسته ای نیز نمیتواند خطری جدی ایجاد کند. اسلحهخانههای آمریکا پر از سلاحهای هستهایِ آمادهیِ شلیک است. کشورهای سرمایهداری بدرستی میدانند که چه میزان اورانیوم غنی شده در ایران و یا هر کشور دیگری وجود دارد، اما هیاهویِ زیادی را بر سر موضوع ایران راه انداختهاند.

ایران نیز غیر مستقیم بهانهیِ مناسبی در اختیار کشورهای سرمایه داری قرار میدهد. در ایران هر کسی دربارهیِ موضوع نظر میدهد. با تاسف، این نظرها از تریبونهای رسمی بیان میشود و به گوش مردم جهان میرسد. مردم جهان در سرنوشت سیاسی خود هیچ نقشی ندارند، اما مردم بهسادگی بازیچهیِ سیاستبازان میشوند. نگرش مردم بر اساسِ تبلیغاتِ فراوان سخنگویان سرمایهداری دگرگون میشود و سیاستبازان نگرش مردم را پشتوانهیِ کارهای خود میسازند. نتیجهیِ این فرایندِ سخنبازی برای مردم فاجعهبار است.

مردم واقعیت وجودی خود و علت پدیدهها را فراموش میکنند و به معلولها میپردازند. مسائلِ مهم زندگی مردم مانند فقر، کم شدن آبِ مصرفی در جهان، کمسوادی و گسترش دشمنی میان ملتها را فراموش میکنند و نیازمند شنیدن سخنانی میشوند که همه بیپایه هستند. مردم تفاوت آشکار بین گفتار و کردار را نادیده میگیرند.

کشورهای دنیای سرمایهداری در سخن تلاش دارند ایران را ناگزیر کنند اورانیوم سهونیم درصد غنی شدهیِ خود را به خارج از کشور بفرستد تا پس از تبدیل شدن به اورانیم بیست درصد غنیشده برای تامین سوخت راکتور هستهای به ایران بازگردانده شود. در آخرین تلاش، ایران کشورهای ترکیه و برزیل را جایگزین روسیه و فرانسه کرد تا خواست جامعهیِ جهانی را تامین کند. به سرعت کشورهای دنیای سرمایهداری بیانیهیِ تحریمهای تازهیِ ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد تقدیم کردند. اگر بیانیهیِ تحریمها تصویب شود، توافقنامهیِ ایران با ترکیه و برزیل خودبخود بیاثر خواهد شد. آنگاه ایران ناچار خواهد شد به گفتگو با کشورهای 5+1 تن در دهد. این مسئله فشار فراوانی بر ذهنیت ایرانیان وارد میکند. مردم ناگزیر به موضوع کشانده خواهند شد و مسائل جدی خود را فراموش خواهند کرد.

این بازی بدفرجام دنیای سرمایهداری با حکومتهای جهان، به ویژه با حکومت ایران، برای مردم نتیجهیِ تلخی خواهد داشت. مردم ناخواسته گرفتار یک بازی بیسرانجامی خواهند شد که از قوانین آن آگاهی بسیار اندکی دارند.

آگاهی اندک هم از ناآگاهی خطرناکتر است. مردم زندگی خود را فراموش خواهند کرد. مردم شایستهیِ زندگی شاد و آرام هستند، اما در آشفتگی گفتار و کردار آرامش خود را از دست میدهند.

 

  نظرات ()
مطالب اخیر انتخابات ریاست جمهوری در 29 اردیبهشت 1396 هدیه تولد پیگمالیون در ادبیات ایران فیدل کاسترو (۱۳ اوت ۱۹۲۶–۲۵ نوامبر ۲۰۱۶) بیوک نیک اندیش نوبر درگذشت برای پایان سه سالگی آندیا توهین برنامه فتیله به ترک‌زبان‌ها بیوک محبی جنگل‌های ایران چهارشنبه‌سوری، نوروز و سیزده‌بدر
کلمات کلیدی وبلاگ استاد شهریار (۳) محمود دولت آبادی (٢) رمان مدرن (٢) شمالغرب کشور (۱) احد حسینی (۱) بولوت قراچورلو (۱) داود مستوفی (۱) آرتور میلر (۱) محیط زیست (۱) ویلیام شکسپیر (۱) ویلیام فاکنر (۱) سهند (۱)
دوستان من کارگاه ترجمه و پژوهشهای ترجمه پرتال زیگور طراح قالب