در پاکی نوشتن

در ستایش نوشتن

انسان پیوستگی همیشگی با دنیای پیرامون دارد. پنج حس انسان در هر لحظه، تصویرهایی از جهان را به مغز می سپارند تا کارکرد مغز از آنها  پدیده ای بنام «آگاهی»  بسازد. آگاهی مجموع واژه هایی است که انسان در زمان و مکان ویژه  برای بیان موقعیت خویش بکار می برد. کاربرد واژگان در ساختارهایِ قراردادی از ویژگی های زبانی انسان است. هر فردی برای ثابت شدن هویت انسانیِ خویش به طور بی پایانی سخن می گوید. سخنانِ شفاهی بیشتر آشفته هستند. سخن آشفته دارای مفهوم قراردادی «معنا» نیست.  «معنا» تنها در شکل نوشتن پدید می آید.

 نوشتن عالی‌ترین جلوه‌یِ فعالیتِ مغزِ آدمی است. انسان آشفتگیِ درونِ ذهنِ خویش را از طریقِ نوشتن تنظیم می‌کند. نظم بخشیدن به فعالیتِ مغز از طریقِ ساختار بخشیدن به‌ سخن ممکن می‌گردد. هر نوشته‌یِ خوب دارایِ ساختارِ نظام‌مند است. ساختارِ نظم‌دار، یکپارچه است و یکپارچگیِ نوشته می‌تواند موضوعِ واحدی را بیان و قابلِ فهم نماید. فهمیده‌شدن معیارِ شناختِ نوشته‌یِ خوب است.

نوشتن تلاشی آگاهانه برایِ بازسازیِ شکلِ بیان بشری است. بشر از طریقِ بیان، خواسته‌هایِ خود را در محیط طرح می‌کند و احساساتِ زیبایی‌شناسانه‌یِ خود را از راهِ زبان محسوس می‌سازد. ابزارِ نوشتن، کلمات و ساختارها هستند. کلمات و ساختارها، نشانه‌هایِ قراردادیِ زبان هستند. این نشانه‌ها در یک جامعه‌یِ زبانی موردِ پذیرشِ همگان قرارگرفته‌اند. نخستین کارکردِ این نشانه‌ها، ایجادِ ارتباط میان انسان‌هاست. ارتباط‌هایِ روزمره نیاز به واژگانی‌اندک و ساختارهایی‌محدود دارد. پس در روزمرگیِ زندگی، مسئله‌یِ تکرار اصلِ حاکم بر زبان است. تکرار پیاپی و بی‌پایان واژه‌ها و ساختارها، نشانه‌هایِ زبانی را به آواهایِ عادت‌شده تبدیل می‌سازد. عادت، زیباییِ هر پدیده از جمله زبان را از بین می‌برد. شنونده‌ای که به شنیدنِ گزاره‌هایی عادت کرده است، هیچ توجهی به اجزایِ تشکیل دهنده‌یِ‌آن‌ها ندارد. چنین شنونده‌ای هر گزاره‌یِ آشنایی را بدونِ درکِ‌آن ‌می‌پذیرد و مایل است در گفتارِ دیگران تاییدی برآگاهیِ ساده‌یِ ‌ذهنِ خویش بیابد. نوشتن به هم ریختنِ عادت‌شدگیِ زبان است.

برایِ فردی که به شنیدنِ تعدادی کلمه و ساختارِ تکراری عادت کرده است، شنیدنِ ساختارهایِ جدید بسیار هراس‌آور است. چنین فردی در رویارویی با نوشته‌یِ نو، جهانِ ساده‌یِ ذهنِ خود را در حالِ فرو ریختن می‌یابد. او به گفتارِکسانیِ چنگ می‌اندازدکه گزاره‌هایشان همسطح‌ِ گزاره‌ها و آگاهیِ ذهن خود باشد. انسانِ ساده‌ برایِ دفاعِ از حریمِ خود و حامیانش، اغلب حاضر به کشتنِ انسان‌هایی با بیانِ نوین، و در نتیجه دارایِ اندیشه‌یِ نو نیز است. نوشتن، آمادگی رویارویی با چنین انسان‌هایی است.  نوشتن عروجِ‌ذهنِ‌آدمی از فضایِ غبار گرفته‌یِ‌ عادت‌هایِ زبانی است. هر نویسنده‌ای موردِ انکارِ ذهن‌هایِ عادی قرار می‌گیرد. گذر زمان باعث می‌شود تا عوام بتدریج بتوانند نوشته‌هایِ نو و غیرِتکراری را درک نمایند. به همین دلیل است که در جامعه‌ای از انسان‌هایِ ساده‌اندیش، نویسندگان پس از مرگ‌شان ستایش می‌گردند.

خودِ نوشتن نیز در گذرِ زمان به عادت تبدیل می‌شود. عادت‌شدگی، حقیقتِ شکل‌هایِ بیانِ بشری است. برایِ گریز از اصلِ ویرانگرِ عادت‌شدگی، نوشتن بر علیه خود هم می‌شورد. دلیلِ دگرگونیِ سبک‌هایِ نوشتاری، همین گریز از عادت‌شدگی است. به عنوانِ نمونه، امروزه نوشتنِ غزل موردِ استقبال قرار نمی‌گیرد، زیرا عناصرِ شکلی و الگوهایِ معناییِ غزل آنقدر تکرار شده‌اند که غزل‌هایِ امروزه، کهنه پنداشته می‌شوند. وجودِ نوشته‌هایِ تکراری، مانند نامه‌هایِ اداری، تهدیدی برایِ کهنگی و ویرانیِ  زبان است. نوشتنِ خلاق، تلاشی برایِ نجاتِ زبان از چنین ویرانگریِ کاربردهایِ روزمره‌ی زبان است.       

نوشتن تواناییِ یگانه‌یِ تعداد اندکی از دانش آموختگان است. نوشتن هدف هر نوع آموزشی است. بیانِ سخنِ شفاهی،کار همگان است، اما همه ‌توانِ نوشتن ندارند. افراد به دلیلِ داشتنِ تواناییِ‌گفتار همواره در سخن‌گفتن هستند، اما گروه بسیار کوچکی از انسان‌ها می‌توانند بنویسند. دلیلِ این کار در ماهیتِ نوشتن نهان است. گفتارِ شفاهی نیازی به یکپارچگی ندارد. سخنِ شفاهی اغلب آشفته است. آشفتگی هنگامی‌آشکار می‌شودکه گفته‌هایِ شفاهیِ یک سخنران نوشته شود. آنگاه آشکار می‌شودکه قسمتِ بزرگی از گفته‌هایِ او پیوندی با موضوعِ اصلی ندارد و تنها برایِ ایجادِ هیجانِ آنی وگذرا در شنونده به کار رفته است. نوشتن، اما، دارایِ سرشتی فرهیخته است و تنها فرهیختگان توانِ نوشتن دارند. نویسنده هنگامِ نوشتن سر بر خاک می‌افکند و می‌نویسد، زمان او را سرافراز می‌کند. سخنران سر به سویِ آسمان‌ می‌گیرد و نعره می‌کشد، زمان سرافکنده‌اش می‌سازد.

نوشتار خود را از پلشتیِ زشتی‌ها پاک نگه داشته است. افراد در سخنانِ روزمره‌یِ خویش از هر واژه‌یِ زشتی برای آلودنِ هویتِ دیگری استفاده می‌کنند. واژگانِ ناسزا و فحش در دهان مردم کارکردیِ مکرر دارد. هنگامی‌که انسان‌ها از دریافتِ حقِ خویش به‌وسیله‌یِ سیستم‌هایِِ‌قضایی ناامید می‌شوند، ناگزیر فحش می‌دهند. سخنانِ زشت تنها ابزارِ‌انتقامِ انسان‌هایِ درمانده‌است. بیشترِ افرادِ بشری بی‌هراس فحش می‌دهند، اما هیچ کس حاضر نمی‌شود فحش‌هایِ برزبان‌آورده‌اش را بنویسد. انگار زشتیِ کلامِ بشری تنها در سخنِ شفاهی می‌گنجد، ولی نوشتار ورودِ آلودگی را به خویشتن راه نمی‌دهد. گروهِ‌بسیار کوچکی از نویسندگان در نوشتارِ خود از ناسزا و پلشتیِ زبان استفاده می‌کنند تا واقعی‌نماییِ نوشته‌هایشان بیشتر شود. این گروه سخنانِ پلشتِ مردمیِ رانده‌شده را به شکلِ زندگیِ واقعی در نوشته‌هایشان می‌گنجانند، اما در میانِ خوانندگان استقبالی از آثارشان نمی‌یابند. آثارِ نویسندگانِ نامدار سرشار از واژه‌ها و ساختارهایِ نو و زیبایِ بشری است. نوشتن پاسدارِ پاکیِ سخن آدمی است.

برایِ گسترشِ تواناییِ نوشتن میانِ انسان‌ها روشهایِ زیادی بکار گرفته‌می‌شود. در مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها انجامِ تکلیف‌هایِ کلاسی، نوشتنِ مقاله برایِ ارائه در کلاس و نوشتنِ مقاله برایِ ارائه در یک کنفرانس همه راه‌هایِ تقویتِ کار نوشتن است. تمامِ این فعالیت‌ها مهم هستند، اما در جریانِ زمان محو می‌گردند.  برایِ پایداریِ این کارهایِ علمی، درجامعه نشریات منتشر می‌شود.

هر نشریه‌ تریبونی فراهم می‌کند تا افرادِ یک رشته‌یِ علمی، یادگرفته‌هایِ خود را در آن بیان بکنند و به قضاوت افرادِ مختلف در زمان‌هایِ گوناگون بگذارند. هدفِ نشریه‌ها علاوه بر ثبتِ آگاهیِ افراد، تربیتِ‌گروهی نویسنده است. هر مقاله‌ای که چاپ می‌‌شود، کمک می‌کند تا فردی امکانِ نویسنده شدنِ خود را آزمایش‌کند. کسانی که نوشته‌هایشان در گذرگاهِ زمان موردِ قضاوتِ مثبت قرار می‌گیرد، پایدار می‌مانند. در این گذرگاه، انتخاب خودبخود انجام می‌گیرد و پس‌از سال‌ها نامی بزرگ می‌شود.

/ 5 نظر / 20 بازدید
هادی تقی زاده

ائشيتديم گليرسن يوخلاماغيما بو سويوق اوجاغا نيه گليرسن گلمه گلمييوه راضي دئيرم يوخي يوخلاماغا نيه گليرسن...

فریبا

words exist because of meaning. once you have got the meaning ,you can forget the words. where I can find a man who has forgotten words so as I can talk with him?

صمد پورمحمدي

با سلام و درود استاد اي كاش يه مقالم در مورد مهستي گنجه‌اي كه جزو هفت زن برتر شاعره ايران معرفي كرديد بنويسيد، يادمه كتاب رباعياتشو تو كلاس به ما نشون داديد و چند بيتي ازش خونديد، تو اين چند سال تو حسرت داشتن اون كتاب بودم، الان من نسخه خطيشو كه چاپ باكو هستش الان دانلود كردم، ممنون از لطفتون، دوستون دارم، پاينده و جاويدان باشيد

سمیرا حاجی زاده

در پاراگراف آخر نوشته اید "... و به قضاوت افراد مختلف در زمان های گوناگون بگذارند." از آنجایی که نوشتن، به معنای "ذهن خود را در معرض دید قرار دادن" در جامعه ما همواره مورد قضاوت های سختی قرار گرفته، هراس از مورد انتقاد قرار گرفتن بسیاری از افراد را از نوشتن باز می دارد. همجنین، چون نوشتار معیار سنجش میزان آگاهی فرد نویسنده است، باز کسانی که توانایی و جسارت نوشتن را داشته باشند اندک هستند. شعرهای عجیبی مثل "کم گوی و گزیده گوی چون دُر" هم نباید بی تاثیر باشه!