انسان‌ها و سایه‌ها

سایه‌ها

 روزگاری بودکه سایه‌ها برایِ ما معنایی گسترده داشتند. در گرمایِ روز، به سایه‌یِ درختانِ تنومند پناه می‌بردیم، و از کوتاهی و درازیِ سایه‌ها زمانِ روز را حدس می‌زدیم. پیش از نیمروز، سایه‌ها کوتاه‌تر می‌شدند و پس از نیمروز سایه‌ها قد می‌کشیدند ودرازتر می‌شدند. مردانِ بزرگ سایه‌یِ بزرگی داشتند و سایه‌یِ مردانِ کوچک همچون خودشان کوچک بود. در واپسین دمِ روز، سایه به سایه می‌آمیخت تا آنگاه‌که سایه‌ زمین را می‌پوشاند و ازآمیزشِ سیاهیِ خاک و سایه، تاریکی پدید می‌آمد. نبردِ روز به پایان می‌رسید. سایه‌یِ شب بر زمین می‌افتاد، و ما در گستره‌یِ خیال به سایه‌یِ مردانی می‌اندیشیدیم‌که در روزهایِ واقعه پناهگاهِ ما بودند. آرامش را احساس می‌کردیم چون می‌دانستیم که مردانی بیدار همچنان تاریکی را درهم می‌شکنند.

پیش از هرغروب، گروهی از مردان برایِ نگاهبانیِ‌آرامش به بالایِ تپه‌یِ باختریِ‌آبادی می‌رفتند. بربالایِ تپه می‌ایستادند و غروبِ خورشید را تماشا می‌کردند. سایه‌یِ آنها و سایه‌یِ درختانِ سپیدار برسرِآبادی و مردم کشیده‌ می‌شد. تمامِ شب را بالایِ تپه می‌ماندند تا مردم آسوده بخوابند.

 در آبادیِ کوچکِ ما همه بر این پندار بودند تا زمانی که سایه‌یِ مردانی بزرگ و راست‌گفتار برآبادی گسترده باشد، زندگی نیز ادامه خواهد یافت. زمان گذشت، درختانِ بلند ناپدید شدند و قامت‌ِ مردانِ بزرگ هم خمیده‌گشت. مردانِ خمیده به درختانی‌خمیده تکیه دادند و سایه‌های‌ِشان در خمیدگیِ اندامشان گم شد. سپس یک‌یک بر خاک افتادند و درختی هم بر بالایِ تپه نماند تا سایه‌اش بر بالایِ سرِ ما باشد. هرکسی گرفتارِ کارِ خویش شد و دیگرکسی برایِ نگاهبانی و تماشایِ غروبِ خورشید به بالایِ تپه نرفت. هر روز خورشید در تنهاییِ خویش، مسیرِ کمان‌شکلِ آسمان را می پیمود و در غربتِ کوه‌ها و تپه‌ها غروب می کرد.

روزی آشکارا در بالایِ تپه گروهی راهزن و حرامی را دیدیم که نیمخیزدر‌حرکت بودند.کوتاهیِ قدشان نشان از پستیِ پندارشان داشت. روشناییِ دیرگاهِ خورشید برآنها می‌تابید و سایه‌های‌ِشان تاآبادی و بالایِ سرِمردم کشیده می‌شد. با نگرانی به آن نورسیده‌ها نگاه‌کردیم و دانستیم هنگامی که سایه‌یِ مردانِ کوچک درگستره‌یِ زندگی دراز گردد، خورشید ِ انسانیت هم برایِ همیشه غروب‌ می‌کند.

/ 1 نظر / 33 بازدید
فراز

چقدر طاقت فرساست تحمل سایه ی سنگین مردان کوچک که انسانیت را به سخره می گیرند...